Pravidlá ochrany osobných údajov

 

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov je O R L Í K-KOMPRESORY SK, s.r.o. IČO: 35764201 so sídlom Horná Streda 613, 916 24 Horná Streda.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú: 

adresa: Horná Streda 613, 916 24 Horná Streda

email: orlik@orlik.sk , telefónny kontakt +421 32 77 97 133

 

Prevádzkovateľ nemenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

 

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

 

 1. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti, ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

 

 1. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom. 

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

 

 1. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:
 2. a) právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
 3. b) právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail: orlik@orlik.sk
 4. c) právo na opravu osobných údajov -§ 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne, 
 5. d) právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje, 
 6. e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom, 
 7. f) právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona, 
 8. g) právo na prenosnosť osobných údajov,
 9. h) právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.

 

 1. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže. 

V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.

Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

 • podieľajúce sa na dodaní tovarov / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
 • zabezpečujúce služby prevádzkovania e-shopu (Opencart) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zabezpečujúce účtovnícke služby
 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 28.5.2018