Obchodné podmienky

Obchodné podmienky pre e-shop spoločnosti ORLÍK - KOMPRESORY SK, spol. s r.o.

1.VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky sú platné pre nákup v internetovom obchode www.orlik.sk. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej. 

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.orlik.sk je ORLÍK - KOMPRESORY SK, spol. s r.o., so sídlom Horná Streda 613, 916 24  Horná Streda, Slovensko, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vl. č. 25151/R,  IČO: 35 764 201, IČ DPH: SK2020207233. Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené v sekcii "Kontakty". 

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom ochodne v platnom znení a ostatným všeobecne záväznými právnymi predpisimi SR. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia  sa  právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v platnom znení. 

2. VYMEDZENIE POJMOV

Predávajúci (dodávateľ) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok.

Spotrebiteľ (kupujúci) – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti

Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

Tovar - produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu: http://eshop.orlik.sk

3. OBJEDNÁVANIE TOVARU

Tovar si môže kupujúci objednať vyplnením objednávkového formulára na internetovom obchode http://eshop.orlik.sk. V prípade osobitných požiadaviek na tovar, môže kupujúci kontaktovať predávajúceho e-mailom na adrese: eshop@orlik.sk alebo telefonicky na tel. č. 032 77 97 133 za účelom dohodnutia osobitných podmienok kúpy a predaja vybraného tovaru.

Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a najneskôr do 24 hodín (v pracovné dni) predávajúci zašle kupujúcemu záväzné potvrdenie objednávky.  

Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne príp. faxové číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky). 

4. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA INFORMÁCIÍ

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. 

5. PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY

Všetky ceny uvedené na stránke sú konečné, vrátane DPH a bez ďalšieho navýšenia. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade neoprávneného zásahu do obsahu alebo v prípade tlačových chýb. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky. 

Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:

Pred prevzatím tovaru:

 • bankovým prevodom
 • platbou v hotovosti v predajni

Pri prevzatí tovaru:

 • kuriérskou dobierkou

Ak zákazník, pri platbe pred prevzatím tovaru, neuhradí objednaný tovar do 10 dní odpotvrdenia objednávky, objednávka bude automaticky stornovaná a obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim zaniká. 

V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad). Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.

6. DODACIE PODMIENKY

Tovar bude odoslaný kupujúcemu od 2 do 30 pracovných dní od potvrdenia objednávky. V prípade, že pri vybranom tovare je uvedená dlhšia dodacia lehota, tovar bude dodaný podľa tohto termínu. V prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom upovedomiť kupujúceho a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe. 

Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke. 

Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Ak takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu. 

V prípade, že poškodenie obsahu zásielky kupujúci zistí po jeho prevzatí, je nutné do 24 hodín kontaktovať predávajúceho emailom na adrese eshop@orlik.sk  alebo telefonicky na tel. čísle.: 032 77 97 133 s presným uvedením poškodenia doručeného tovaru. 

Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavujú spotrebiteľa práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou. 

Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške:

 • poštovné a balné 7,20 € s DPH pri tovare do 15 kg
 • poštovné a balné 10,00 € s DPH pri tovare od 15 kg do 35 kg
 • poštovné a balné 15,00 € s DPH pri tovare od 35 kg do 60 kg
 • pri tovare nad 60 kg podľa osobitnej platnej tarify 25 € s DPH
 • pri osobnom odbere sa poštovné neúčtuje
 • pri objednaní nad 330,00€ s DPH sa poštovné a balné neúčtuje

7. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

V zmysle ustanovenia § 12 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov má kupujúci, ktorý je spotrebiteľ, právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. 

Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná kupujúcim. Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, kupujúceho a predávajúceho. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestorch výdajného miesta predávajúceho. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci v prípade, ak výrobok spĺňal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. 

Tovar je kupujúci povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal.

Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia späť. Predávajúci má právo odmietnuť prijať tovar do reklamácie v prípadoch, kedy reklamovaný tovar alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nesplňujú základne predpoklady pre hygienicky bezpečné predanie tovaru do reklamačného procesu. 

Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za produkt, vráti kupujúcemu vopred dohodnutým spôsobom späť. Za týmto účel je vhodné, aby kupujúci v odstúpení od zmluvy určil platobné miesto, kam majú byť peňažné prostriedky uhradené (číslo bankového účtu). V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, predávajúci može vrátenú cenu znížiť  o tomu odpovedajúci čiastku.

8. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

Predávajúci všeobecne poskytuje záruku na nový tovar v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. V prípade ak:

 • sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci (ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerné náklady). Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti 
 • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť 
 • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny 
 • sa jedná o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť 

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci neodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho.

Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou tzn. vydaním záručného listu. Pokiaľ predávajúci poskytne na tovar dlhšiu než zákonnú záruku, jej podmienky a rozsah určí v záručnom liste.  Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

Kupujúci môže reklamáciu uplatniť buď osobne v sídle predávajúceho alebo  písomným podaním. Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe a prípadne vydaným záručným listom. Pre uplatnenie reklamácie tovaru na diaľku je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závady. Predávajúci sa ďalej zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie kupujúcim, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Predávajúci vydá kupujúcemu protokol o reklamácii, v ktorom uvedie dátum a spôsob vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prípadnom vykonaní opravy a dobe jej trvania, poprípade písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

V prípade, že sa jedná o kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho pri uplatňovaní a vybavovaní reklamácie sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

9. DOZORNÝ ORGÁN

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj 

Andreja Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1 

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 

tel. č.: 046/5422 771 

fax č.: 046/5420 685 

e-mail: tn@soi.sk 

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 01. 04. 2013.